Дүрэм, журам

  • Оюутанд үзүүлэх хөнгөлөлт үйлчилгээ
  • ГУРВАН-ЭРДЭНЭ БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ
  • ГУРВАН-ЭРДЭНЭ БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
  • ГУРВАН-ЭРДЭНЭ БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ДҮРЭМ
  • БАГШ АЖИЛТНУУДАД ҮЙЛЧЛЭХ ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН ДҮРЭМ

No comments:

Post a Comment