Tuesday, December 23, 2014

Б.Мөнхцоож багшийн нээлттэй семинарын товч агуулга

                         Англи хэлний дидактик хичээлээр оюутныг чадваржуулах нь 

Их, дээд сургуулийн гадаад хэлний сургалтанд баримталдаг  зарчим нь мэргэжилд чиглэсэн  сургалтаар дамжиж хэрэгждэг. МАХ ангид YI, YII улиралд 4 кредитийн агуулгатайгаар  ордог англи хэлний дидактик  хичээлээр  англи хэлний мэргэжлийн болон ерөнхий  мэдлэг, чадвар, бие даан бүтээлчээр суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх дадал хэвшил хэрхэн төлөвшиж байгаа  талаар хэлэлцүүлэх болно.  

No comments:

Post a Comment