Monday, December 22, 2014

Х. Пүрэвцэцэг багшийн нээлттэй семинарын товч агуулга

Ms-Office Power point программыг хэрэглэх
Мэдээлэл харилцаа технологи хурдацтай хөгжиж байгаа өнөө үед хөгжил дэвшилтэй хөл нийлүүлэн хөгжих нь гарцаагүй шаардлагатай. Иймээс ямар мэргэжилээр бэлтгэгдэж байгаа нь чухал биш хүн бүр MS-Office программыг зайлшгүй хэрэглэдэг хэрэглээ болгосон нь чухал. Үүний нэг илэрхийлэл нь MS-Office Power Point программ дээр тайлан бэлтгэх, үзүүлэн, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, танилцуулга зэргийг бэлтгэхэд чиглэсэн талаар хэлэлцүүлэг.

No comments:

Post a Comment