Thursday, April 10, 2014

АРВИН БИЙР

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн дэргэдэх бийрийн бичлэгийн “Арвин бийр” төв нь 2005.02.16-нд нээгдэж, 9 дэх жилдээ үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. Энэ хугацаанд 200-аад багш, оюутан, сурагчдыг бийрийн бичлэгтэн болгосон.
          Тус төвийн суралцагч Ц.Энхбаатар 2005.05.05-íä “Бичиг минь бийр минь” үзэсгэлэнгээ сургууль дээрээ, багш Г.Даваажаргал 2009 онд “Уран бийрийн татлага” үзэсгэлэнгээ Булган аймгийн Сайхан суманд тус тус амжилттай гаргасан ба мөн 2010 онд “Шинэ цас” үзэсгэлэнд бүтээлээр оролцжээ.
          2009, 2011 онд БСШУЯ-ны зарласан багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх төрөлжсөн сургалтын тендерт оролцож “Бийрээр бичихүй” модуль сургалтын эрх авав. Булган, Дархан-Уул аймгийн нийт 30-аад багшид сургалт зохион байгуулж сертификат гардуулсан байна.
          2013-2014 оны хичээлийн жилийн хичээл сургалт 2014.02.17-03.28-ны хооронд үргэлжлэв. МХУЗ-2 ангийн оюутан Т.Нямноров, Б.Содном, Г.Оюунцэцэг, МХУЗ-1 ангийн  оюутан Лхам, Намжил, Нанжидсүрэн, Жигдиймаа, Халиунаа, Ганзул, багш Б.Хурцтуяа, Г.Буянтогтох нар амжилттай суралцаж бүтээлээрээ үзэсгэлэн гаргалаа.


“Бийрээр бичихүй” сóðãàëòûí òàíèëöóóëãà

Ñóðãàëò ÿâóóëàõ õýðýãöýý:
Ìîíãîë õýë, óðàí çîõèîëûí áàãøèéí çààâàë ýçýìøèõ ÷àäâàðûí íýã áîë ìîíãîë áè÷ãèéã áèéðýýð õè÷ýýíã¿é áîëîí óðàí áè÷èõ ÷àäâàð þì. Ãýòýë ýíý ÷èãëýëýýð áàãø áýëòãýæ áàéãàà èõ äýýä ñóðãóóëèóäàä áèéðýýð áè÷èõ ÷àäâàð ýçýìø¿¿ëýõ òóñãàé õè÷ýýë îðäîãã¿éí äýýð ýíý òºðëèéí ñóðãàëò áàéäàãã¿é, áàãø ñóðàã÷äûí ìîíãîë õýë áè÷ãèéí óëñûí îëèìïèàä áîëîí óð ÷àäâàðûí óðàëäààíä øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéí íýã áîëæ îðäîã, õîò õºäººãèéí îëîí áàãø èéì ÷àäâàð ýçýìøèõ õ¿ñýëòèéã îëíîîð ãàðãàäàã çýðãýýñ ¿íäýñëýí õýðýãöýýã òîäîðõîéëîâ.

Ñóðãàëòûí ¿íäýñëýë:
               ¯íäýñíèé ÿçãóóð áè÷èã ñî¸ëîî äýýäëýí ø¿òýõ, ò¿¿ãýýð áàõàðõàõ íü  ìîíãîë õ¿í á¿ðèéí ºâ ñî¸ëîî õàìãààëàõ, õàäãàëàõ ÷óõàë àñóóäëóóäûí íýã ìºí áºãººä ÅÁÑ-èéí áàãø íàð áèéðýýð õè÷ýýíã¿é áè÷èæ ñóð÷ ò¿¿íèéãýý øàâü íàðòàà óëàìæëóóëàí ñóðãàõ øààðäëàãà äýýð ¿íäýñëýñýí áîëíî.
Ñóðãàëòûí à÷ õîëáîãäîë:
               Áèéðèéí áè÷ëýãèéã àëü ÷ íàñíû õ¿ì¿¿ñ ñîíèðõîí ñóðàëöàõ á¿ðýí áîëîëöîîòîé áºãººä, íàðèéí ìýäðýìæ, òýâ÷ýýð, ñýòãýìæ øààðääàã áèéðýýð áè÷èõ óðëàãèéã ýçýìøñýíýýð: 
·         Õ¿íèé àíõààðëûí òºâëºðºëò, í¿äíèé õàðààíä ñàéí íºëºº ¿ç¿¿ëíý.
·         Ãîî ñàéõíû òààøààë ºãºõººñ ãàäíà ç¿ðõ ñóäàñíû ¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëæ îþóíû àëæààë òàéëàõ íýãýí òºðëèéí èäýâõèòýé àðãà áîëäîã.
·         Áè÷èã÷äèéí àâüÿàñ ÷àäâàð õºãæèíº.
·          Ñóðàëöàãñäûã íÿãò íÿìáàé, õè÷ýýíã¿é çàí ÷àíàðò òºëºâø¿¿ëýõ  õ¿ì¿¿æëèéí à÷ õîëáîãäîëòîé.
·         Ò¿¿í÷ëýí áèéðèéí áè÷ëýãèéí ÿíç á¿ðèéí õýëáýð¿¿äýýð ñàéòàð áè÷èæ ñóðñàí õ¿íä ýíý ÷èãëýëèéí çàõ çýýë íýýëòòýé áîëîõ þì. 
·         2008-2015 îíä õýðýãæèõ “Ìîíãîë áè÷ãèéí ¿íäýñíèé õºòºëáºð II”-èéí 4.2.9-ò:
Òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿ì¿¿ñèéí ¿¿ñãýë ñàíàà÷ëàãààð çîõèîí áàéãóóëàõ ìîíãîë áè÷èã ñóðàõ, ñóðòàë÷ëàõàä ÷èãëýñýí ñàíàë, ñàíàà÷ëàãûã äýìæèõ. ãýæ çààñàí áºãººä áèäíèé ýíýõ¿¿ ñóðãàëò, òóñ õºòºëáºðèéí çîðèëãî áîëîõ: Ìîíãîë÷óóäûí îþóíû ñî¸ëûí ñàëøã¿é á¿ðýëäýõ¿¿í, äàâòàãäàøã¿é ºâ ñî¸ë áîëñîí ìîíãîë áè÷ãèéã èðãýäýä ýçýìø¿¿ëýõ, õîé÷ ¿åäýý ºâë¿¿ëýõ, îð÷èí íºõöºëèéã áèé áîëãîõ, ýíý ÷èãëýëèéí ñóðãàëò, ñóäàëãàà, ñóðòàë÷èëãààã øèíý òºâøèíä ãàðãàõ, óëìààð á¿õ íèéòèéí õýðýãëýýíèé áè÷èã áîëãîõîä îðøèíî ãýñýíòýé ìºí íèéöýæ áàéãàà þì.
·         Ìîíãîëûí àðä ò¿ìíèé ºâ ñî¸ë áîëñîí ìîíãîë áè÷ãèéã õàäãàëàí õàìãààëæ, ýçýìøèí õýðýãëýæ, òºãñ òºãºëäºð áîëãîõ íü õ¿í òºðºëõòºíèé ºìíº ìîíãîë÷óóäûí õ¿ëýýñýí ¿¿ðýã ìºí áºãººä òóñ ñóðãàëòàíä ñóóæ áèéðýýð áè÷èõ ÷àäâàð ýçýìøñýí áàãø íàðò ñóðàã÷äàà áèéðèéí áè÷ëýãòýí áîëîõ çàì ìºðä õºòëºõ á¿ðýí áîëîìæ íýýãäýíý.

Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í: Ìîíãîë áè÷ãèéã áèéðýýð õè÷ýýíã¿é áè÷èõ ÷àäâàðòàé áîëíî.


Ñóðãàëò ÿâóóëàõ áàãøèéí òàíèëöóóëãà
Îâîã:Àðâèí
Ýöãèéí íýð: Ãàíáààòàð
ªºðèéí íýð: Äàâààæàðãàë
Òºãññºí ñóðãóóëü: ÌÓÈÑ – ÌÕÑÑ
Ìýðãýæèë : Ìîíãîë õýë, óðàí çîõèîëûí áàãø, ñóäëàà÷
Ñóðãàëò ÿâóóëæ áóé ÷èãëýëýýð:
*      2005 îíä Ýíõòàéâàíû êîðïóñûí çàõèðàëä áèéðýýð áè÷ñýí äóðñàìæ
*      2006 îíä ÀÍÓ-ààñ Ìîíãîë óëñàä ñóóãàà îíö áºãººä á¿ðýí ýðõò ýë÷èí ñàéä Ïàìåëà Ñëóöèä áèéðýýð áè÷ñýí äóðñàìæ
*      2006 îíä ÀÍÓ-ûí ñàéí äóðûí ìýðãýæèëòýí áàãø, äîêòîð Êèì Äàíèåëüä  áèéðýýð áè÷ñýí äóðñàìæ òóñ òóñ áýëýãëýñýí.
*      2005 îíä “Ãóðâàí-Ýðäýíý” ÁÄÑ äýýð áèéðèéí áè÷ëýãèéí “Àðâèí áèéð” òºâèéã íýýæ ºíººã õ¿ðòýë àìæèëòòàé àæèëëóóëæ áàéíà.
*      2005 îíä áèéðèéí áè÷ëýãèéí øàâü Ö.Ýíõáààòàð “Áè÷èã ìèíü áèéð ìèíü” íýðò óðàí á¿òýýëèéí ¿çýñãýëýíãýý “Ãóðâàí-Ýðäýíý” ÁÄÑ-ä ãàðãàñàí.
*      2006  îíä “Óðàí áè÷ëýãèéí óëñûí óðàëäààí”-ä øàâü íàðûí õàìò àìæèëòòàé îðîëöñîí
*      2006 îíä Áàãàíóóð õîòîä 2 õîíîãèéí áèéðèéí áè÷ëýãèéí òàíèëöóóëãà ñóðãàëò ñóðàã÷äûí äóíä ÿâóóëñàí.
*      2008 îíä “Óðàí áèéðèéí òàòëàãà” ñýäýâò ¿çýñãýëýíãýý Áóëãàí àéìãèéí Ñàéõàí ñóìàíä ãàðãàñàí.
*      2009 îíä áèéðèéí áè÷ëýãèéí øàâü Î.Ñóâäàà ªìíºãîâü àéìãèéí Äàëàíçàäãàä õîòîä “Ýðäýìä ìºðãºì¿¿” ñýäýâò ¿çýñãýëýíãýý ãàðãàæ îëíû òàëàðõàë õ¿ëýýñýí.
*      2005 îíîîñ õîéø 200-ààä áàãø, îþóòàí, ñóðàëöàã÷äûã áèéðèéí áè÷ëýãòýí áîëãîîä áàéíà.
*      2010 îíä “Øèíý öàñ” ¿çýñãýëýíä îðîëöñîí.
*      2011 онд Булган, Дархан-Уул аймгийн 30-аад багшид мэргэжил дээшлүүлэх төрөлжсөн сургалт явуулсан.


1 comment:

  1. authentic and cheap polo ralph lauren outlet store,
    http://www.wholesale-ralphlauren.com/

    ReplyDelete