Tuesday, March 25, 2014

‘’Master English’’ номын танилцуулга


        
Master English
 

Энэхүү гарын авлага нь суралцагсдын англи хэлний сонсох, ярих, унших, бичих чадваруудыг хөгжүүлэхэд туслах болно. Англи хэл сурах арга барил эзэмшихийн тулд хэл сурах үе шатуудыг зөв дарааллаар дамжих ойлголттой байх нь зүйтэй. Өдөр тутмын харилцан ярианд хэрэглэгддэг үг хэллэгийг чээжлэн, англи хэлний түгээмэл хэрэглэгддэг хэлц үгсийг хам сэдвийн хүрээнд судалж дүрмийн болон хэл зүйн мэдлэгээ бататгах, хэлийг нь судалж байгаа улс орны соёл, онцлог шинж болон хүмүүсийн нь талаар ойлголттой байх зэрэг нь хэл сурахад гол суурь болдог. Гарын авлагын дагалдах CD нь суралцагсдын сонсох чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн юм.

Edited by William G.Federer
УБ.: Арвай бархан ХХК., 2014.-342 хууд.  
Хэвлэсэн тоо : 300 ш

No comments:

Post a Comment