Tuesday, January 21, 2014

ЗАХИРЛЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

Захирлын 2004  оны 10 дугаар сарын
11 -ний өдрийн 23  тоот тушаалын
1 дүгээр  хавсралт
ЗАХИРЛЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ
ОЛГОХ ЖУРАМ
Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1 Уг тэтгэлэгт "Гурван-Эрдэнэ" багшийн дээд сургуулийн I - IV ангийн оюутнууд хамрагдана.
1.2 Тэтгэлэгт хамрагдах оюутныг ангийн багш тодорхойлж, холбогдох тэнхимийн саналыг үндэслэн захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж , захирлын тушаалаар баталгаажуулна.

Хоёр. Тэтгэлэг олгох журам
2.1 Улсын чанартай болон сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд амжилт гаргасан
2.2 Үр бүтээлтэй зүйл санаачлан тодорхой үр дүнд хүрсэн
2.3 Суралцаж буй чиглэлээр цаашид судалгаа хийх зорилгоор бүтээл туурвисан
2.4 Амьдралын гачигдалтай боловч амжилттай сайн суралцсан

Гурав. Бусад зүйл
3.1 Уг тэтгэлгийг шаардлагатай үед олгоно.
3.2 Тэтгэлгийн хэмжээг жил бүр шинэчлэн тогтоож байна.


No comments:

Post a Comment