Tuesday, January 14, 2014

Клиник сургууль

Оюутнуудыг багшлах ажлын арга барил эв дүйд сургахын тулд гэрээгээр хамтарч ажилладаг клиник сургуулиудтай бөгөөд өнөөдрийн байдлаар клиник 10 сургууль, 24 клиник профессор багш ажиллаж байна. Клиник сургууль дээр оюутнууд сургууль багш нарын амьдралтай биечлэн танилцаж ажиглах болон багшлах дадлага хийж, багш нарт туслах хүүхэдтэй ажиллах талаар арга барил эзэмшиж байгаа нь сургалтыг амьдрал хэрэглээтэй холбох оюутнуудад цогц чадамж төлөвшүүлэх гол ажил болж байна

No comments:

Post a Comment