Monday, January 13, 2014

Эрхэм зорилго

Хүмүүнлэг, нээлттэй үйлчилгээ
Хэрэгцээнд түшиглэсэн сургалт
Бүтээлч, чадавхитай мэргэжилтэн

Эрхэм зорилго нь “…хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх… Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл санаа,зорилготой, “…олон улсын нийтлэг жишиг, хандлагад нийцүүлэн иргэнд дээд боловсрол олгох…Дээд Боловсролын тухай Монгол Улсын хуулийн зорилготой тус тус уялдаж байна.

Сургуулийн эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх зорилтоо 8 багц асуудлаар боловсруулсан ба үзэл санаа тус бүрийг хэрэгжүүлэх дэд зорилтуудыг тодорхойлсон. Үүнд:

No comments:

Post a Comment