Wednesday, November 20, 2013

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29-р дунд сургууль 4-р ангийн хичээл \3-р курс МАХ\
-> Анги зохион байгуулалт
-> ХБХСХЗүй хичээлийн даалгавар
-> Хичээлдээ ашигладаг сурах бичиг
-> Дэвтрийн бичиглэл
-> Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
-> Зурсан зураг

дэлгэрэнгүй  : Ч.Одсүрэн  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй

No comments:

Post a Comment