Wednesday, October 2, 2013

оюутан

Зорилго:
Англи хэлний клубын үйл ажиллагаа нь оюутнуудын хэлнй чадавхийг дээшлүүлэх, хэл сурах орчинг бүрдүлүлэх, шинэ мэдээлэл олж авах, оюутнуудын сурах идэвхийг өрнүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Үйл ажиллагаа:
•  Англи хэлний багш нарын зөвлөмж, удирдлагын дор 14 хоног тутамд  цугларалтыг клубын удирдлага  зохион байгуулна.
• Бүх оюутнууд өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр клубын үйл ажиллагаанд оролцох, клубы гишүүн байх эрхтэй.
• Оюутнууд санаачилгаараа ажил зохион байгуулж болох  ба сургуулийн захиргаа  болон багш нарын дэмжлэгийг авч болно.
• Клубын хат олон тэмдэглэлт баяр ёслол, өдөрлөгийг зохион байгуулна.
• Клубын удирдлага нь клубын ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч, нарийн бичгийн дарга гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байна.
• Клубын удирдагыг анхнаы цугларалтаар олон нийтийн  санал асуулгаар сонгоно.
• Цугларалт  бүрийг удирдлагын зүгээс тогтсон цагт зохион байгуулна.
• Цугларалт бүр дээр оюутнуудын сонсох, ярих, бичих, унших чадварыг дээшлүүлэх үүднээс тохирсон матералыг ашиглаж, /видео бичлэг, хуурцаг, телевизор гэх мэт/ сонирхолтой хэлбэрэр мэдээлэл өгнө.
• Клубын зүгээс аялал, зугаалга, тэмдэглэлтөдрүүдийгзохион байгуулна.
• Клубын мэдээллийн самбарыг тогтмол ажиллуулж, клубын үйл ажиллагааг олон нийтэд суралчилна.

Дүрэм журам:
• Клубын үйл ажиллагаанд идэвх санаачилагатай, хичээл зүтгэл гарган оролцсон оюутнуудыг улиал бүрийн эцэст сургуулийн захиргаанаас шагнаж урамшуулна.
• Идэвх санаачилгагүй оюутнуудын тухай мэдээллийг клубын самбарт  гаргана.
• Клубын удирдлага улирал бүрийн эцэст тайлангаа тавина.

No comments:

Post a Comment