Wednesday, October 2, 2013

Оюутанд зориулсан зөвлөмжХичээлд дүн шинжилгээ хийх
                                                   
Хичээлд дүн шинжилгээ хийх нь түүний чанарыг дээшлүүлэх, багшийн ур чадварын ололтод   чухал нөлөөтэй зүйл
 Хичээлд 1. Сэтгэлзүйн 2. Дидактик  3.Эрүүл ахуйн талаас нь дүн шинжилгээ хийдэг.
1. Сэтгэлзүйн талаас нь
- Сурагчдад сурч танин мэдэх, хэрэгцээ сонирхол, сэдэл төрүүлж  буй эсэх
- Сурагчдын нас, сэтгэлзүйн онцлогт тохируулан хичээлээ зохион байгуулж буй эсэх
- Хичээл дээр сэтгэлзүйн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх эсэх
- Сурагч бие хүний тодорхой шинжийг хөгжүүлж буй эсэх
2. Дидактик талаас нь
А. Хичээлийн бэлтгэл сайн хангасан эсэх
 Төлөвлөгөөний боловсруулалт  хэрэглэгдэхүүний сонголт, түүнийг ашигласан байдал
Б. Хичээлийн бүтцийн анализ
Хичээлийн элементийн бүрдэл, тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоо, үргэлжлэх хугацаа зэргийг хэр тогтоосон, хичээлийн зорилго зорилтыг тодорхойлж түүнийг хэргжүүлсэн байдал
В. Хичээлийн агуулгад хийх дүн шинжилгээ
Хичээлийн агуулгын цар хүрээ, сонголт, шинжлэх ухааны болон хүүхдийн тодорхой төвшинд таарсан эсэх, агуулгыг эзэмшүүлэхэд  эерэг ба сул тал
Г. Багшийн заах арга ур чадвар .
Үүнд: Суралцагчдын бие даасан бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд аргыг зөв оновчтой сонгож хэрэглэсэн байдал
-   Эрэлт хайлт хийлгэх чадвар
-   Асуудал дэвшүүлэх нөхцөл хэрхэн бүрдүүлж буй
-   Сэтгэхүйн үйлдлийг хэрхэн хөгжүүлж байгаа
-  Сурах арга барилд чиглүүлж буй байдал
-  Үнэлгээний арга техникийг хэрхэн хэрэгжүүлсэн
-   Сурагчидтай ажиллах байдал / ганчаарчилсан, хэсэгчилсэн, нийтээр /
Д. Гэрийн даалгаврын цар хүрээ оновчтой байдал
Е. Багш, сурагчдын үйл ажиллагаанд хийх дүн шинжилгээ
Хичээлийн явцад хоёр субьектын үйл ажиллагааны зонхилох хувь хэмжээг тодорхойлох, багш сургалтыг зохион байгуулахад ямар ямар үүргээр оролцож байгаа, багш сурагчдын үйл ажиллагааны төрөл хэлбэрүүд
Ё. Багшийн төрх харьцаа хандлагын талаас хийх дүгнэлт
- Хүүхэдтэй харьцах чадвар
- Хүүхдийг мэдрэх чадвар
- Багшийн  ярианы чадвар  / дууны өндөр, нам, хурд, логик холбоо, цэгцтэй байдал /
- Багшийн биеэ авч явах байдал
- Багшийн сэтгэл хөдлөлийн байдал , суралцагчдад хэрхэн нөлөөлж байгаа
Ж. Ангийн сурагчдын мэдлэгийн төвшин болон сурах үйл ажиллагааны байдал
- Сурагчдын  мэдлэгийн төвшин стандарт

No comments:

Post a Comment