Wednesday, October 2, 2013

Оюутанд зориулсан зөвлөмжАнгийн ажлыг төлөвлөх
  Анги удирдсан багш бүр ангийн сурагчдын дунд зохиох ажлыг төлөвлөж, ангийн ажлын төлөвлөгөөг хичээлийн жил, улирал, тусгай ажлын төлөвлөгөө гэх зэргээр хийж болно. Ажлаа төлөвлөхийн  өмнө нь дэвшүүлж байгаа зорилго,  зорилт , үр дүн, хамт олны хөгжлийн түвшинг тогтоож,  цаашид шийдвэрлэх асуудлыг тодруулж зорилго болгон дэвшүүлнэ. Энэхүү зорилго нь хамт олны төлөвшлийн төвшин, насны онцлог, тэдний  хэрэгцээ сонирхол, авъяас сургуулийн ажлын төлөвлөгөөтэй зохицсон байвал хэрэгжилтэд сайн нөлөөтэй. Ангийн ажлын төлөвлөгөө дараах бүтэцтэй байж  болно. Үүнд:
А.Хүүхдийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх чиглэл: Энэ хэсэгт хүүхдийн бие бялдар, эрүүл  мэндийн боловсрол, эрх зүйн боловсрол, хөдөлмөр, эдийн засгийн боловсрол, гэр бүлийн боловсрол олгох ажлууд орно. Жишээ нь: аялал, ярилцлага. хэлэлцүүлэг, уралдаан, уулзалт. аян г.м 
Б.Хичээл сургалтын талаар хийх семинар, реферат, илтгэл, олимпиадад ангиараа зохион байгуулалттай  оролцох ажлыг төлөвлөнө.
В. Бусад ажил гэдэгт хичээл, сургуулиас гадуур зохиогдох уралдаан тэмцээн, уулзалт ярилцлага,  хөдөлмөрийн хичээл зэрэг  олон хэлбэрийн ажлыг төлөвлөж болно.
3.Гарах үр дүн гэдэгт тухайн ажлыг ямар зорилтын үүднээс төлөвлөж,юу
сурах мэдэх тухайгаа бичнэ. Энэ нь хэр үр дүнтэй болсныг гүйцэтгэлдээ дүгнэж
өгнө.  Мөн гүйцэтгэлдээ хэн, хэн  хэрхэн  оролцсоныг дүгнэнэ.

No comments:

Post a Comment