Saturday, September 28, 2013

Түүх, нийгэм судлалын багш

Мэргэжлийн онцлог:
  • Ерөнхий боловсролын сургууль болон мэргэжлийн сургуульд багшлах, нийгмийн ажилтнаар ажиллах хөрвөх чадвартай боловсон хүчин болж төгсөнө.
  • Төр олон нийт, засаг захиргаа аж ахуйн газруудад удирдах болон эрдэм шинжилгээний ажил хийх боломжтой.
  • Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг үзэж хээрийн танилцах дадлага хийнэ.
  • Сурган хүмүүжүүлэх зүйн болон мэтгэлцээний клубт хичээллэх боломжтой.
  • Нийгэм улс төрийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч манлайлан оролцох чадвартай болно.
  • Багаар болон хамтран ажиллах чадвартай мэргэжилтэй болж төлөвшинө.
  • Монголын болон дэлхийн ард түмний түүх соёл, гүн ухааны өргөн мэдлэгтэй болж түүх заах аргазүйн ур чадвар бүхий багш болж төгсөнө

No comments:

Post a Comment