Saturday, September 28, 2013

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго
  • Хүмүүнлэг нээлттэй үйлчилгээ
  • Хэрэгцээнд түшиглэсэн сургалт
  • Бүтээлч, чадавхитай мэргэжилтэн
Манай онцлог
  • Чадварт суурилсан сургалт
  • Гэгээрэлд чиглэсэн боловсрол

No comments:

Post a Comment